road-maps

ROAD MAPS & HET KRITISCH DENKEN

DE VERSTOTEN MENS

IRT “het onafhankelijk internationaal research team” heeft  aan de hand van de vele dossiers communicatiebewegingen in kaart gebracht die verdoken verstoting kent.

vragen die IRT stelde :

waarom worden kinderen verstoten ?

door wie worden kinderen verstoten ?

waarom doet wie dat ?

wat zijn de technieken binnen de communicatie die deze verstoting realiseert ?

Uit deze communicatie analyses heeft het IRT diverse toegepaste communicatie technieken in kaart kunnen brengen die zij dan op hun beurt als ROAD MAPS beschouwen en vertalen.

Aan de hand van deze ROAD MAPS kregen we dan ook meer inzicht in het LIJDEN van mens en kind.

IRT heeft tot doel de mens  inzicht te geven in de wijze waarop de mens zich in eigen dossier begeeft en dat tijdens het hulpvraagproces en de interacties met de hulpactoren.

Vele mensen en kinderen die roepen naar RECHTVAARDIGHEID zitten vaak juist met hun gevoel maar kunnen hun positie binnen het proces niet duidelijk gestaafd naar voren brengen.

Gevangen in percepties van anderen vertonen ze vaak “verloren gedrag” – het gedrag van een VERSTOTENE !

Vele hulpactoren zitten vast en kijken enkel nog maar naar de gedragingen van de “lijdende mens in frustratie”.

Frustratie veelal gecreëerd door de hulpverlening – die de regie overnemen in plaats van hulp te bieden.

Dat frustratiegedrag wordt dan vaak door de hulpactoren gezien als : onstabiel, onveilig, ongecontroleerd en nodigt uit om het/de slachtoffer(s) van verstoting als FOUT te bestempelen en als GEWELDDADIG & ONBETROUWBAAR door het leven te laten gaan en door anderen ook zo te zien.

Deze  perceptieverdraaiing vanuit de hulpverleners resulteert in ONMENSELIJK LIJDEN en cultiveert verstoting !

Zo wordt de “TREIN DER DWAASHEID” en het “RAD DER RADELOOSHEID” geboren 

De ROAD MAPS brengen inzicht in dit lijdenproces en beoogt de activering van het KRITISCH DENKEN en een verlossing van deze op de TREIN DER DWAASHEID en deze op het RAD DER RADELOOSHEID

WYSINWYG : het is niet wat je ziet dat is – het is waarom je iets ziet dat jou iets zegt en dat brengt IRT naar boven

 

Schuiven naar boven